Založ si blog

Ozorovske džveredelko (4)

  

V ňedzeľu večureň
Skoňčila v kosceľe.
Pohašiľi švički, 
Zamkľi na kľuč dzvere. 
 
sk_voParadne dzivčata – 
Jednej rovňi šicki, 
Po valaľe išľi, 
Trešľi še jim cicki. 
 
Jedna druhu šumňe 
Za ruku trimaľi.
Na mosce nad jarkom 
Tancovac začaľi. 
 
Kruciľi koľeso – 
Karičku ľudovu.
Stare babi takoj 
Dostaľi še k slovu. 
 
Šidaľi pred chiži, 
Poohovarjaľi…
Narobiľi pľetkoch 
Na štiri valali. 
 
Bo čim starša baba, 
Tim ma jazik dluši. 
Do každej glupoti 
Zamišac še muši
 
Jak mišajvariška…
Co už zos takima..?
Babski jazik aňi 
Koň bi ňeutrimal. 
 
Na hlave chustočka, 
Za pľecami chustka, 
Široki kabati, 
Cifrovana bľuzka,
 
Pod kabatami še 
Nošiľi biloti. 
Sušedi še mohľi 
Povadzic pres ploti. 
 
Až pozňejši prišla 
Gu nam mini moda.
Pre šumne koľena 
Ňejedna še oda. 
 
Može kratka sukňa 
Stari babi zlosci. 
No chlopoch to ceši – 
Naj oko ňeposci!
 
Varkoči še pľetľi, 
Aľe ľem pres tidzeň.
V ňedzeľu na omšu, 
Žebi valal vidzel,
 
Vlasi rozpuščene
Šumňe doširoka.
Ňejedna tak padla 
Parobkom do oka. 
 
Priparadziľi jich
S čatom, zos herpinu, 
Z americku mašľu, 
Chto tam mal rodzinu. 
 
Chto ňemal, ta kupil
Od takich, co maľi. 
Co tidzeň inakše 
Farbi še štridaľi. 
 
Rozvijal še valal, 
Meňiľi še časi.
Ket še moda meňi, 
Meňa še i vlasi. 
 
Ňejedna gadžovka, 
Žebi bula paňu, 
Vimeňic mušela 
Koňťu za trvalu. 
 
Pri jarku v Kašiňe
Zrucila kabati, 
Oštrihala vlasi 
A obľekla šati. 
…………………….
 
V ľece po diždžiku
I mlade i stare, 
Chto mal nohi zdrave, 
Bežel na kozare. 
 
Do košara nožik, 
Proci hladu chľeba. 
V ľeše še za kračkom 
Da spravic potreba. 
 
Braľi me zapachi, 
Braľi paňski hubi…
Kurčatka, mašľeji
Rošľi popod dubi…
 
Pečarki še tedi 
Bars ňerachovaľi.
Virošľi fšadzi tam, 
Dze kravi nasraľi. 
 
Pod viňicu rošľi
Bars smačni gestiňi. 
Bulo i pre ľudzi, 
I pre dzivi šviňi. 
………………………..
 
Maľi me na dvore 
Staru berekiňu. 
Ňigda bi jej koreň 
Mabic ňevihinul. 
 
Baľi še, že spadňe 
Na chižu, na droti…
Zocaľi ju chlopi, 
Ňichto ňebul proci. 
 
Šidzemnac metrovu.
Rok me ju prataľi. 
Motorovu pilu 
Me išče ňemaľi.  
 
Jeden pňak z ňej ostal
Pred chižu na dvore, 
Žebi ňetrebalo
Furt ucekac hore –  
 
Na štrechu verandi
Vikrucac antenu,
Šteľovaľi me ju 
U pňaku šturenu. 
 
Perši televizor
Bul na školskim pojdze. 
Ňeurekom ľudzi 
Na tot pojd še vojdze…
 
Chodziľi me patrec 
Hokej, kino, spravi…
Puščil nas raditeľ, 
Šak narod zvedavi. 
 
Trimaľi me doma
Biloho psa Zoru.
Merkoval na chižu, 
Na dvor i komoru. 
………………………
 
Povadzic še muša 
Jedna z druhu babi. 
Sušeda sušedu 
Ľem tak ňeochabi. 
 
Starčilo, že kurka 
Pod plotom hrabala. 
Oheň bul na štrechoj, 
Vojna še začala. 
 
I toti starši še 
Pobiľi dakedi – 
Ket cudzi chodziľi 
Gu nam na ohľedi. 
 
Pri hudakoch še to 
Običajňe stalo. 
Parobci še biľi 
A dzivče plakalo. 
………………………
 
Draha plana bula – 
Dze riňče, dze mlaki…
Obriskal nam motor 
Geročki, ceplaki…
 
U žeľeznim skľepe 
Maľi kľinci, šrubi…
Hrački me chodziľi 
Kupovac do Ľubi. 
 
A do Visvadera, 
Co do kuchňi treba – 
Cukerľiki, muku, 
Komišňičok chľeba…
 
Skubaľi še huski, 
Pire še paralo, 
I rendar prechadzal 
Dakedi valalom. 
 
Voz mu koňik cahal. 
Peňežmi ňeplacil.
Za stare geroki 
Daval ženom grati, 
 
Karperec pre dzeci, 
Do kuchňi, co treba.
V pijatok u pecu 
Pekľi baba chľeba 
 
Naraz na dva tižňi. 
Ňigda ňebul tvardi. 
Zapiľi me s cmarom, 
Oľizaľi gambi. 
 
Trimalo še maslo 
U cmavej pivňici. 
Ňebuľi chladňički, 
Ňebuľi chemici…
 
Na žimu kapusti 
Naložiľi bačku. 
Kľučik od obisca 
Ľežel na oblačku. 
 
Dajak še ňebaľi, 
Že živaňe pridu. 
Ňichto ňeukradňe 
Od čľoveka bidu. 
 
Ňe každej gazdiňi 
Kurčata trebalo – 
Dakedi pod kvoku 
Bulo vajec malo.
 
Žebi ňechodzila 
Kvočaci po dvore, 
Okupaľi kuru 
U vodze v lavore, 
 
Abo ju topiľi
U hordove z vodu.
Až ket dokvočela, 
Dostala šľebodu. 
 
Inšak bi patreľi 
Ňeška na gazdiňu – 
Obviňiľi bi ju, 
Že tira hiďinu!
……………………….
 
„Harčki platac, drootovááác!“
 
Prichadzal i drotar 
Raz za dlušu chviľu. 
Kohucik v zahradze
Polamal leliju. 
 
Poplatal kajstroni,
Podrotoval harčki. 
Karmiľi ho ľudze – 
Hosc ňešmel buc lačni! 
 
Piščalku zos bľachi 
Zmajstroval pre dzeci.
Aňi še ňevidzi, 
No čas frišno ľeci…
 
Kociľi še ovci, 
Ceľiľi še kravi.
Ľudze maľi pohib
A narod bul zdravi.
 
Za pastira Cigan 
Zjednal še na valal. 
V ľece rano kravi 
Na luki vihaňal. 
 
Stalo še, že z veľkom 
Ňedal sebe radi.
Veľk do kozi skočil, 
Pastir še zosmradzil. 
 
„Idu kravi z poľa, 
jedna ňema roha, 
a bujaci maju, 
ta nas poterkaju.“
 
Na šparhece lokši 
Sobotu mac pekla. 
S kapustu hičkoši, 
Z makom bula krepľa, 
 
Z lekvarom rezanki, 
Šuľkanci z brezľami.
To buľi recepti 
Našej starej mami. 
 
Stani še stavjaľi
Z pokrovcoch, z plachcini. 
Večar s pomijami 
Karmiľi še šviňi. 
 
Šporovac trebalo, 
Doba bula chora. 
Samohonka sama
Cekla do lavora. 
 
„U ˇZorovcoch v každim domku
Varja ľudze samohonku. 
A žandare še čuduju, 
Čom to chlopi mulatuju.“
 
Na dvore bodvana 
Stala polna vodi.
Okupac še dzecom 
V ľece ňezaškodzi. 
 
Dreveni bul budar, 
Stal na koncu dvora.
Japan papir našľi 
Me ľem u dochtora. 
 
Novinki me maľi – 
Pravdu, Pracu, Smenu…
Počitac še daľi, 
I spravic higjenu. 
 
Pohužvaľi me jich, 
Tarhaľi na zdrapi. 
Od šľivčanki sračka 
Bars skoro ulapi. 
 
Ket še lekvar varil, 
Šľivki še ščikaľi.
Na dvore pod kotel 
Drevo prikladaľi. 
 
Mišala rodzina, 
Pomohľi sušedzi. 
Od rana až do cmi
Pri kotľe še šedzi. 
 
Šľivčanka – to lekvar, 
No išče ňehusti. 
Z rozvarenich šľivkoch 
Raz – dva ric popušči. 
 
Maľi me viňički, 
Na ješeň orechi, 
Cahalo še hrozno 
Ľudzom popod štrechi. 
 
Belave firciki 
Višeľi pred chižu. 
Mi jabluka, hruški… 
Koňi repu hrižu. 
 
Banani ňerošľi, 
Aňi pomaraňči. 
Durkaľi podkovi, 
Klopkaľi bokaňči. 
 
Podbijaľi talpi – 
Bľaški nam čerkaľi. 
Za cudzima džadmi 
Šicki psi brechaľi. 
……………………….
 
Za dluhich večaroch, 
Ket še pire pare, 
Vidumaľi pre nas
Prezivku – Metľare! 
 
Rošľi u nas verbi, 
Ta to može zato.
Pozmita drapačka 
I šmece i blato. 
 
A našich sušedoch
Volaľi Prusaci. 
Co valalu prischňe, 
To še už ňestraci. 
 
Spraviľi nam ribňik – 
Štiricec hektari. 
Kupaľi še ľudze 
I v ľece, i z jari. 
 
Mi, co šikovňejši, 
Lapaľi me kapri. 
Fšadzi pitľačeňe 
Gu folkloru patri. 
 
Prichadzaľi ľudze
Z calej okoľici. 
Na uhľu še pekľi 
Čutki kenderici. 
 
„Kenderička na draže, 
Mac še ľubic ňekaže. 
Kenderičku zožňeme, 
A ľubic še budzeme!“
 
Daco še pojedlo, 
Daco še popilo. 
Voda nas chladzila, 
Slunočko švicilo. 
……………………….
 
Hutorja, že oheň 
Očiscuje hrichi. 
Na Šickich svatich ma 
Temetou buc cichi. 
 
Ľudze še tam modľa, 
Švički paľa, stoja…
Robiľi me fakľi 
Z parafinu, z loja…
 
Pri každim križiku 
Nakvapkano polno. 
Znaľi me, že z hroboch 
Kradnuc ňešľebodno. 
 
Zakazani ovoc 
Smakuje najľepši. 
Valalski šintir še 
Ňigda ňepoľepši. 
 
Ostatki zo švičkoch, 
Pokeľ meke buľi, 
Pchaľi me do šiški, 
Naj še z ňej zakuri. 
 
Fakľa zahorela, 
Šiška zadimila. 
Ňevirovna še jej 
Koscelni timijan. 
…………………..
 
Cali život na nas 
Osud batoh pľece. 
Roztraciľi me še 
Po tim širim švece. 
 
Zostarľi nam kosci, 
Dzeciska i vnuci – 
Jeden še naverchu, 
Druhi dolou kruci. 
 
Preceklo bars veľo 
Vodi u Kašiňe. 
Ňič ňetrime večňe, 
Šicko še pomiňe.
 
Ňezname o sebe, 
Chto dze še strimuje.
Spomjenki zostaľi – 
I to še rachuje…
 
Podajedni ľeža 
Kuščik od Lazarki – 
Zospodku pachaju
´Zorovski fijalki. 
 
Ňič še ňeda robic – 
Každoho to čeka. 
Zato sebe važne 
Živoho čľoveka!
 
Krátky slovník veľkoozorovčiny:
 
mišajvariška   –  človek, ktorý sa do všetkého mieša
chustočka   –   šatka, vreckovka
chustka       –  väčšia pletená šatka
kabati   –   sukne
biloti   –   spodné biele sukne
čat, herpina   –   ozdoby do vlasov
gadžovka   –   dedinská žena, roľníčka
koňťa   –   účes vydatej ženy
paňi   –   žena, ktorá sa neobliekala „po valalski“
diždžik   –   dáždik
kozare   –   huby
zapach   –   hríb
paňska huba   –  muchotrávka cisárska
mašľej   –   masliak
gestiňa   –   gaštan jedlý, strom aj plod
berekiňa   –   pagaštan konský, strom aj plod
riňče   –   štrk, drvený kameň na cestu
geročok   –   sako, kabátik
žeľezni skľep   –   domáce potreby (obchod)
Ľuba   –   hračkárstvo (v Sečovciach)
U Visvadera   –   obchod vo V. Ozorovciach
rendar   –   handrár, vykupoval staré handry
grati   –   kuchynský riad
karperec   –   náramok
harčok   –   hrniec 
hičkoši   –   halušky
krepľa   –   šiška, pampúšik
japan papir   –   toaletný papier
viňički   –   ríbezle
belave firciki   –   modré strapce 
talpa   –   podošva
bľaška   – pliešok
čutka    – klas kukurice 
šľivki ščikac   –   odkôstkovať slivky 
drapačka   –   prútková metla
temetou   –   cintorín
batoh   –   bič
Kašin   –   potôčik za V. Ozorovcmi
Lazarka   –   miesto medzi cestou a cintorínom
fijalki zospodku pachac   –   voňať fialky odspodu (byť pochovaný)
 
 
Venujem všetkým tým, 
S ktorými som strávil svoje detstvo
Vo Veľkých Ozorovciach  1955 – 1971
 
 
D r a g o     14102013 – 13032014
 

Šidlo vo vreci – 48

17.03.2018

Ak Mesiáš neprichádza, treba si ho zvoliť, kým sa neustanovil sám. . Hosť do domu - Allah do domu. . Keď migrovali Európania do Ameriky, Indiáni nevedeli, čo sú to kvóty. . Ešte sme sa viac »

Márnosť

14.03.2018

Navždy sa zostať nedá Odchádzať nechce sa Ó beda beda beda Seká meč do pása Bodne kord nečakane Z rany krv netečie Platne sú obohrané Vysýcha záriečie Vkladáme do tomboly Hodiny Minúty viac »

Čierna Hodinka

11.03.2018

Hodina neskorá Vo vatre drevo praská Z nočného príkoria S kuvikom kvíli Láska Roj iskier vyletí V kadidle vôňa smreka V plamennom súkvetí Duša si závoj zvlieka Všuchne sa do trávy Zacvendžia viac »

Robert Mugabe

Prvé voľby po páde Mugabeho prebehnú v Zimbabwe v júli

18.03.2018 21:21

Presný termín volieb zatiaľ nebol stanovený.

putin, vladimir putin,

Kto je Vladimir Putin? Profil znovuzvoleného prezidenta Ruska

18.03.2018 20:52

Úradujúci ruský prezident Vladimir Putin podľa očakávaní jasne zvíťazil v nedeľňajších voľbách hlavy štátu.

Puigdemont

Puigdemont: V prípade Katalánska by sa mohol uplatniť aj švajčiarsky model

18.03.2018 19:33

"Je nezávislosť jedinou možnosťou? V žiadnom prípade, sú samozrejme aj ďalšie, a medzi nimi je švajčiarsky model zrejme najefektívnejší a najatraktívnejší," povedal v nedeľu Puigdemont.

Poľsko, protesty

Ženy v Poľsku protestujú proti plánovanému sprísneniu interrupčných zákonov

18.03.2018 19:30

Reagovali tak na vyhlásenie, v ktorom cirkev vyzvala zákonodarcov na úplný zákaz potratov.

Drahoslav Mika

fejtóny, aforizmy, básničky

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,420
Celková čítanosť: 2227416x
Priemerná čítanosť článkov: 1569x

Autor blogu