Založ si blog

Ozorovske džveredelko (1)

  

To už ňeška ňe tak, 
Jak bulo dakedi. 
Do svojej mladosci
Podzme na ohľedi. 
 
sk_voPametace, ľudze? 
Mi ket buľi dzeci, 
Ňenaľal nam kačmar
U karčme poldeci. 
 
Ňešmeľi me sluchac, 
Jak laju pijani – 
Šickich svatich spomľi
I hlavne organi. 
 
Porjadok robiľi
Starši chlopi z nami:
-Tu maš cukerľiki
A padaj dzverami! 
 
Maľinovka vonka 
Mušela še vipic. 
Chto ňechcel posluchac, 
Tot dostal po rici. 
……………………………..
 
Červenoho žida, 
Šedzmu, fajer, fiľa…
Masciľi še karti, 
Žebi prešla chviľa. 
 
Zaverečna v karčme
Bula o dzešatej.
Zacahľi firhangi, 
Naľaľi zo „svatej“,
 
Načarno baviľi 
Hazardne hri chlopi.
Ňebuľi kasina 
V šercu Europi. 
 
Zakazoval zakon
Bavic na peňeži.
Ňeška ňit roboti, 
Život i tak beži…
 
Zos metlu do karčmi 
Ňeraz prišla žena
Po svojoho chlopa 
Rjadňe nazloscena. 
 
Čim ho radšej mala, 
Tim vecej ho bila. 
Doma u posceľi 
Še z ňim udobrila. 
 
Ňepuščila žena
Furt muža na pivo, 
I ket še u karčme 
Chlopom ľepši pilo.
 
Doznaľi še šicki 
Novini u švece.
Trižbomu čľoveku 
Jazik še ňepľece. 
 
Harškaľi še ňeraz
Pre ňešumne slovo. 
Pila še šedzmička – 
Pivo silonovo.  
 
Zo sirupom mohľi 
Pic i dzeci šmelo. 
Dluho stac ňemohlo, 
Bo bi vifuňelo. 
 
Domu načapoval 
Kačmar do dinerki. 
Ľepiľi nam zubi 
Si-si i štolverki. 
………………………
 
„Abeceda žedla dzeda, 
Povedzela na medzvedza, 
A medzvec na ľišku, 
Ľiška na pipišku.“
 
Perši, druhi, treci
Ročňik, štvarti, pjati – 
Fungovala škola
Za ňeveľki plati. 
 
Doma še učilo.
Glupi me ňebuľi. 
Co ňebulo v hlave, 
Bulo na tabuľi. 
 
Starčiľi dva kňižki 
A štiri pisanki.
Treca bula žiacka 
Kňižka na po-znamki. 
 
Od šestej trijedi
Co rano, to tura – 
Vožil nas autobus 
Do i z Kerestura. 
 
Ňefurt bulo uhľe.
Žima bula veľka.
Sudružka (to bula 
paňi učiteľka)
 
Oznamila radosc – 
Že mame prazňini! 
A chripkovi virus 
Tiž jich zapričiňil. 
 
Pre totich najmeňšich
Dadovka služila. 
Zamesnana macir 
Dzecko zochabila – 
 
Cali dzeň o ňoho 
Bulo postarane. 
Z dobru učiteľku 
I dzeci ňeplane. 
 
I basňički znaľi, 
Obrazki krešľiľi.
Pozdravkac staršim jich 
Už tam naučiľi. 
 
„Buľi dzedo z babu, 
Maľi chižku z ľadu. 
Dzedo perdzel, 
Baba bdzela, 
Chižka še jim rozľecela!“
……………………………..
 
Zo školi me išľi 
Šumňe sparovani.
Ňehuľikaľi me 
Jak v ješeňi vrani. 
 
Staršim me mušeľi 
Pozdravkac: -Čespraci!
-Až na veki, dzeci… 
Narod bul verjaci.
 
Ňijake špacirki 
Večar po zocmeňu.
Ňešmeľi me patrec, 
Jak chlop bočka ženu. 
 
Kebi še bul doznal
Učiteľ o takim, 
Ňepomohľi bi nam 
Najhrubše ceplaki. 
 
Pres lavicu prehnul, 
S paľicu po rici…
Komeňski bi še bul 
Obešil v pivňici!
 
Po rukoch nas biľi, 
Skubaľi za vlasi, 
Dakedi po pisku…
Češke buľi časi. 
 
U kuce me staľi – 
Ruki trimac hore! 
Nacerpeľi me še 
U Narodnej škoľe!
 
Poslaľi nas kľečec 
Pod čarnu tabuľu…
U nas bula peťka, 
Indze maľi guľu. 
 
Somarska lavica 
Stala pod oblakom. 
Vidzeľena bula 
Nejvekšim lajdakom. 
 
Chto še ňenaučil
Abo virušoval, 
Ňeznal nasobilku 
Či vibrane slova,
 
Toho tam vopchaľi – 
Naj še somar haňbi!
Ňeška bi ho dala 
Markiza do Paľbi! 
 
Pošedzel paru dňi, 
Vištridal ho druhi.
Cahaľi koňiki 
Valci, brani, pluhi… 
 
I ja še tam dostal – 
Daco mi vitreľil. 
Ňema dzecko rozum, 
No aňi dospeli!
………………………….
 
U peršim ročňiku 
Ňebuľi pengali. 
Piročka z ručku še 
Do tinti mačaľi. 
 
Na lavici bula 
Pre kalamar dzirka. 
Dachto šumňe pisal, 
Dachto britko firkal. 
 
Machuľu zos tinti, 
Bivalo to zvikom,
Oľizovaľi me 
Z pisanki z jazikom. 
 
Ket še ňepisalo, 
Tinta zasichala.
Šejsc koruni stala 
Znački Žiak pengala. 
 
Žebi tinta scekla 
A pirko pisalo, 
Kuščik mocňejši z ňim 
Pomachac trebalo. 
 
Zostaľi na diľoch 
Od tinti machuľi. 
S krejdu še pisalo
Na ploti i muri. 
 
Či tuški, či pirka, 
Či stare, či nove – 
S čim še piše, to še 
Noši v ladikove. 
………………………..
 
„Harom,. harom, pod košarom, 
jest tam jeden zdechli pes, 
chto še teraz perši ozve, 
tot ho muši žesc!“
 
Tižďeňik zapisal
Na školskej tabuľi, 
Chto še pres pretavku 
Ňemescil do skuri. 
 
Keľo mal križiki 
Pri svojim priezvisku, 
Teľo vifasoval 
Po rukoch, po pisku!
 
Tich mocňejšich še i 
Tižďeňici baľi – 
Ket pohrožil s pescu, 
Z tabuľi ho zgaľil. 
 
„Cicho, bľicho, bo vša špi, 
a jak staňe, ta ce ži!“
 
Tižďeňik opatral
Šiju, ruki, ucha – 
Či še umivame, 
Či chustočka sucha…
 
Chto še mu ňevidzel, 
Poslal ho pod vodu. 
Pompuje še voda 
Kuščik od zachodu. 
 
Pisomne tresti tiš
Patreľi do školi – 
Vichovna metoda, 
Z chtorej ric ňeboľi. 
 
Aľe zaboľela, 
Ket to ocec zbačil!
I bez krajčira nam 
Dokazal skrac gači! 
 
Ňezabudňem ňigda 
Na trest z Kerestura.
Učiteľ hudobnej 
Bul tvadra natura:
 
„Po zvonení mám ticho sedieť na 
svojom mieste a pripravovať sa na 
nasledujúcu vyučovaciu hodinu.“
 
Toto mi dal pisac 
Dvasto raz do rana. 
Ja pisal, von špival, 
Zakrakala vrana…
…………………………
 
Ľem co žem obsochla 
Dakuščičko zjari,
Guľki i gombički 
Do miščka me braľi. 
 
Narobiľi dzirkoch, 
Dze bula žem sucha.
Pila še z hordova 
Kapuscana jucha. 
 
Čim vekša gombička, 
Tim ľepši luňdžila. 
Chto z ňu bavil, obral 
Ostatňich o kila. 
 
Chto ňeška pameta 
Štiri školski ľipi, 
Pod ňima lavočki..?
Fšadzi život kipi… 
 
Ňepať, bo ci štreľim! –
Tak še hra volala. 
Co vekše dzeci še 
Baviľi na pana – 
 
Zos malu lobdičku
Me še natrafjaľi.
„Na harengi“ jeden 
Pri druhim me staľi. 
 
Tri ročki u paňstve, 
Štiri u cigaňstve… 
Mi už zostareti, 
A dzectvo furt krasne. 
 
Abo zlatu branu!
Abo na trecoho!
Pred spartakiadu 
Buľi me na nohoch! 
……………………….
 
Do školi chľebika 
Zo šmaľcom, z ľekvarom, 
Jablučko, hrušočku – 
Inše še ňebralo. 
 
Ňebulo peňeži 
Bars na čukoladi. 
Bandurkovi cuker 
Život dzecom sladzil. 
 
Vidumaľi vecka 
Hadziki zo žele. 
Tak me rumegaľi
Jak u chľive ceľe. 
 
Ňepiľi še sprajti, 
Ňebuľi toniki…
Ľubiľi me ľizac 
Dvojfarebne tiki. 
 
Tika – to šumjenka, 
Taka, kockovana…
Bila kocka kvašna, 
Červena zmišana – 
 
Taka fšeľijaka – 
Kus horka, kus sladka.
Toto buľi pre nas 
Najľepše ľizatka. 
 
Ľipkaci štolverki 
Dotedi mi ľubil, 
Dokeľ mi na blombe
Ňevilamal zubi. 
 
Na frištik me meltu 
I enrilo piľi – 
Do kaveju dakus 
Chľeba nadrobiľi,
 
Dakedi doľaľi 
I mľika od kravi, 
Z Trebišova cukru 
Ložičku pridaľi…
 
Na vojenski kavej 
Me še lakomiľi – 
Zlisovane kocki 
Cukru – cigoriji. 
 
Kusaľi me do ňich
Jak do čukoladi.
Ket scece, chlapčarski 
Recept vam prezradzim: 
 
Na čisti papirik, 
To kvoli higjeňe, 
Nasipeme meltu, 
Cukru dosipeme. 
 
Dovjedna zmišame. 
Ľiže še z papira. 
Bajusi pod nosom, 
Chlapec ňeucira. 
 
Piščalki zos cukru – 
Štiri za korunu. 
A ket bul malajiš, 
Cigan hral na strunu. 
 
Pre dzeci ňehraľi 
Do rana hudaci. 
Bočkac še ňešmeľi 
Aňi dzevjataci! 
……………………….
 
Dzivčata jak jedna 
Nošiľi varkoči
(Take pitne mala 
z Vinetua Nšo-či.)
 
Do varkočoch mašľi 
Macere zapľetľi, 
Bo vlasi ňemaju 
Stac jak pruce z metli. 
 
Rodzňe pomohla 
Cetka z Ameriki – 
Dakedi poslala
Firhangi, pantľiki
 
Zos umelej hmoti, 
Take, co suščeľi.  
Paradni zahlavki 
Buľi na posceľi. 
 
A na štredku babka
V kabatoch z papira – 
Pri kolotoču še 
Taka da vištriľac. 
 
Dakedi i čungau, 
I paru taľari…
Za boni z tuzexu 
Kavej kupovaľi. 
……………………
 
Ščepic nas chodziľi
Dochtore do školi. 
Pichaňe zos ihlu 
Male dzeci boľi. 
 
Zaľubiľi še nam 
Dochtor zo šestričku, 
Ket nas mesto ihli 
Ščepiiľi z ložičku. 
 
Starčilo preľignuc, 
Co tam nakvapkaľi. 
Za sladkim sirupom 
I dvaraz me staľi. 
 
Zmižľi z nas bacili, 
Mikrobi, virusi.
Kolo hnoja kohut 
Kuročki termušil.
……………………
 
Krátky slovník veľkoozorovčiny:
 
džveredelko –  zrkadielko 
laju (lac)      – hrešia 
červený žid  – detská kartová hra
fiľo              –  kartová hra
harškac še   – hádať sa 
silonovo pivo –  ozorovské pomenovanie 
michalovskej sedmičky
vifuňec         –  vyprchať 
Kerestur      –  Zemplínska Teplica, susedná obec  
dadovka      –  materská škola 
huľikac         –  kričať 
vitreľic          –  vyparatiť
pengala        –  plniace pero
firkac           –  čmárať
ladikov         –  peračník 
zgaľic          –  zmazať napísané 
chustočka    –  šatka, vreckovka 
luňdžic         –  obrať (pri hre)
„Ňepať, bo ci štreľim!“ – Nepozeraj, „bo“ ťa udriem! (hra)
na pana       –  hra s malou loptičkou
paňstvo, cigaňstvo, harengi  –  etapy hry na pana 
bandurkovi cuker   –   zemiakovy cukor
rumegac      –  prežúvať 
melta, enrilo, cigoria  –  obilné kávy 
vojenski kavej   –  sladké kávové kocky, pre pamätníkov – kavona
čungau             –  žuvačka 
 
(Pokračovanie nasleduje)
 
D r a g o     jeseň – zima 2013/2014
 

Feferónky 84

21.06.2024

Za stolom sme vypili po dva poháriky. Zato pri dverách sme vypili sedem kapurkových. . Páčia sa mi dlhé vlasy, ale nie na ženských nohách. .

Odraz

19.06.2024

Od dna sme sa odrazili – Hlavu o strop udreli Aj múdry sa zavše mýli Rozum býva domnelý .

Katamarán

17.06.2024

Otvorila si mi Dušu Bez Lásky a bez kľúča Odvtedy ma mrle kúšu Noc čo noc sa porúčam .

Martin Schmarz

Škandál v priamom prenose. Česká televízna stanica potrestala svojho zúrivého komentátora. Komu vynadal?

21.06.2024 13:00

Politický komentátor vykrikoval a nadával, moderátorka ho nedokázala utíšiť. Rozbuškou sa stala debata o zásahu polície proti masovému vrahovi.

ukrajina, eú

EÚ začne prístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskom budúci utorok

21.06.2024 12:23

Členské štáty EÚ formálne schválili rokovacie rámce pre vecné začatie prístupových rozhovorov s Ukrajinou a Moldavskom.

MiG-29, stíhačky, Ukrajiny, migy

Rezort obrany podáva trestné oznámenie v súvislosti s darovaním migov Ukrajine

21.06.2024 11:47, aktualizované: 11:58

Štátny tajomník potvrdil, že trestné oznámenie sa týka podozrenia zo spáchania sabotáže.

orban, leyenova

Procaccini: Ak chce Orbán vstúpiť k reformistom, musí podporiť Ukrajinu. Babiš končí vo frakciách

21.06.2024 11:10, aktualizované: 12:24

ECR požaduje po Fidesze podobné kroky, ako po ďalších nových členoch. Medzi nich patrí od stredy už aj rumunská krajne pravicová Aliancia za úniu Rumunov.

Drahoslav Mika

fejtóny, aforizmy, básničky

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,269
Celková čítanosť: 5780134x
Priemerná čítanosť článkov: 2547x

Autor blogu

Archív